Guarantee

of safety

for you

and your family

  • For large-scale buildings, such as apartment buildings, office buildings, hotels, public institutions, etc. we offer a comprehensive service in terms of adapting existing common areas of the building or designing new facilities so that they serve as a shelter for residents or users. In the next stage, we make a full-service adaptation or participate in the implementation of the project. The relatively low cost of the whole process means that the developer or owner of the building can offer their customers something that will set them apart from their competitors on the market.

Filozofia, czyli

co proponujemy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed tortor odio. Sed molestie quis ligula ac lobortis. Pellentesque aliquam erat metus, id eleifend nisi mollis ac. Nullam auctor mi et orci ultricies condimentum sed id turpis. Cras faucibus vitae ante a semper. Proin risus augue, iaculis hendrerit mauris sed.

Lorem, ipsum

lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed tortor odio. Sed molestie quis ligula ac lobortis. Pellentesque aliquam erat metus, id eleifend nisi mollis ac. Nullam auctor mi et orci ultricies condimentum sed id turpis. Cras faucibus vitae ante a semper. Proin risus augue, iaculis hendrerit mauris sed.

Lorem, ipsum

lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed tortor odio. Sed molestie quis ligula ac lobortis. Pellentesque aliquam erat metus, id eleifend nisi mollis ac. Nullam auctor mi et orci ultricies condimentum sed id turpis. Cras faucibus vitae ante a semper. Proin risus augue, iaculis hendrerit mauris sed.

Lorem, ipsum

lorem upsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed tortor odio. Sed molestie quis ligula ac lobortis. Pellentesque aliquam erat metus, id eleifend nisi mollis ac. Nullam auctor mi et orci ultricies condimentum sed id turpis. Cras faucibus vitae ante a semper. Proin risus augue, iaculis hendrerit mauris sed.

x

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

Dane gromadzone podczas rejestracji:

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Newsletter

Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego – serwisu MailChimp, . Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.

Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – OVH sp. z o.o.. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

 

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

§15 Wymagania Serwisu

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

 

x

Privacy Policy

The following Privacy Policy sets out the principles for storing and accessing data on the Devices of Users using the Website for the provision of electronic services by the Data Controller, as well as the principles for the collection and processing of personal data of Users, that were provided by them personally and voluntarily through the tools available on the Website.

The following Privacy Policy is an integral part of the Website Regulations, which defines the rules, rights and obligations of Users using the Website.

§1 Definitions

§2 Data Protection Inspector

Pursuant to Article 37 of the GDPR, the Data Controller has not appointed a Data Protection Officer.

In matters regarding the processing of personal data, you should contact the Data Controller directly.

§3 Types of Cookie Files

§4 Data storage security

§5 Purposes for which cookies are used

§6 Purposes of processing of personal data

Personal data voluntarily provided by Users are processed for one of the following purposes:

Data about Users collected anonymously and automatically are processed for one of the following purposes:

§7 Cookies of external websites

The Data Controller on the Website uses JavaScript scripts and web components of partners who may place their own Cookies on the User’s Device. Remember that in your browser settings you can decide for yourself about the allowed cookies that can be used by individual websites. Below is a list of partners or their services implemented on the Website that may place cookies:

Services provided by third parties are outside the control of the Data Controller. These entities may change their terms of service, privacy policies, the purpose of data processing, and use of Cookies at any time.

§8 Types of data collected

The Website collects data about users. Part of the data is collected automatically and anonymously, and part of the data is personal data voluntarily provided by Users in the course of signing up for individual services offered by the Website.

Anonymous data collected automatically:

Data collected during registration:

Data collected when subscribing to the Newsletter service

Some data (without identifying information) may be stored in cookies. Some data (without identifying data) may be transmitted to a statistical service provider.

§9 Access to personal data by third parties

As a rule, the only recipient of personal data provided by Users is the Data Controller. Data collected as part of the services provided are not transferred or resold to third parties.

Access to data (most often based on the Data Processing Entrustment Agreement) may be granted to entities responsible for maintaining the infrastructure and services necessary to run the website, i.e.:

Entrustment of personal data processing – Newsletter

The Data Controller, in order to provide the Newsletter service, uses the services of a third party – MailChimp. The data entered in the newsletter subscription form is transmitted, stored and processed on the external service of this service provider.

We inform you that the indicated partner may modify the indicated privacy policy without the consent of the Data Controller.

 

Entrusting the processing of personal data – Hosting Services, VPS or Dedicated Servers

In order to maintain the service, the Data Controller uses the services of an external hosting provider, VPS or Dedicated Servers – OVH sp. z o.o. All data collected and processed in the Website is stored and processed in the infrastructure of the service provider located in Poland. It is possible to access the data as a result of service work carried out by the service provider’s staff. Access to this data is governed by an agreement between the Data Controller and the service provider.

 

§10 Methods of processing personal data

Personal data voluntarily provided by Users:

Anonymous data (without personal data) collected automatically:

§11 Legal bases for the processing of personal data

The Website collects and processes Users’ data based on:

§4 Period of processing of personal data

Personal data voluntarily provided by Users:

As a general rule, the indicated personal data is stored only for the period of service provision within the Website by the Data Controller. They are deleted or anonymized within 30 days from the end of the provision of services (e.g. deleting a registered user account, unsubscribing from the Newsletter list, etc.).

The exception is a situation that requires the protection of the legally justified purposes of further processing of this data by the Data Controller. In such a situation, the Data Controller will store the specified data, from the time of the request for their removal by the User, no longer than for a period of 3 years in case of violation or suspected violation of the provisions of the terms of service by the User.

Anonymous data (without personal data) collected automatically:

Anonymous statistical data, not constituting personal data, is stored by the Data Controller in order to maintain Website statistics for an indefinite period.

§13 Users’ rights related to the processing of personal data

The Website collects and processes Users’ data based on:

§14 Contacting the Data Controller

The Data Controller can be contacted in one of the following ways:

§15 Website requirements

§16 External links

Articles, posts, entries or comments of Users on the Website may contain links to external sites with which the Owner of the Website does not cooperate. These links as well as the pages or files indicated under them may be unsafe for your Device or may compromise the security of your data. The Data Controller is not responsible for content outside the Website.

§17 Changes to the Privacy Policy

x

Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Загальні положення

Управління цим сайтом  (далі – «Сайт») здійснюється MAHTON Schrony Sp.z o.o, юридичною особою, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства Республіки Польща (далі – «Компанія»).

Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної інформації всіх осіб, які відвідали наш Сайт. Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.

У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») встановлено порядок здійснення Компанією обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Команії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.

Збір та використання персональних даних

Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є MAHTON Schrony Sp.z o.o. При використанні Сайту користувачем Компанія здійснює обробку даних користувача, а саме:

Компанія збирає тільки ті персональні дані, які свідомо і добровільно надані Вами як суб’єктом персональних даних з метою використання Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи. Інші відомості по трафіку користувача не обробляються і не зберігаються.

Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.

Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних .

Компанія збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

Обробка персональних даних

Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в датацентрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сайту.

Місце зберігнання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: ul. M.K.Oginsiego 2, 85-092 Bydgoszcz, Polska (Польща) 

Цілі використання персональних даних

Ваші персональні дані використовуються в цілях забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів Польщі та України.

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються не довше, ніж це необхідно відповідно для їх опрацювання.

Після того, як суб’єкт персональних даних перестав бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

Використання файлів cookie

Cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт. Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп’ютері, поки користувач їх не видалить або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).

Важливо:

Компанія дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, для цього Компанії необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допоможе Компанії поліпшити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сервісу.

Відповідно до класифікації Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Компанія використовуємо такі категорії файлів cookie:

Строго необхідні файли cookie – потрібні для пересування користувачем по веб-сторінці і при використанні певних сервісів, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту. Також, здійснюють запам’ятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії.

Експлуатаційні файли cookie – агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння які саме розділи і сервіси Сайту були найбільш цікаві для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія і т.д.

Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку вебресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

Функціональні файли cookie – використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: ім’я користувача, фото в профілі, інформація по залишених коментарях, мовна версія Сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася користувачеві будь-яка інформація або обрані переваги раніше, а також інші параметри налаштування Сайту.

Дані файли cookie також дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти з соціальними мережами.

Щоб зробити більш приємними враження після відвідування ресурсу, зазначені файли cookie запам’ятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.

Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

Цільові файли cookie – використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, щоб уникнути повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування користувачем інших ресурсів при переходах, а також інші параметри налаштування Сайту.

Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів по суміжних бізнесах для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.

Cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики:

Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Сайті, Компанія користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc., Gemius та інші.

Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на Сайті.

Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

Управління файлами cookie:

Основні веб-браузери (перераховані нижче) налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Для того щоб їх відключити скористайтеся функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.

Важливо:

Щоб звернутися до Компанії з приводу використання файлів cookie, відправте повідомлення по електронній пошті на kontakt@mahton.eu 

Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту, користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie.

Інформація про користувачів отримана за допомогою файлів cookie не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.

Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

При використанні користувачем сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці інтернетресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути:

Використання зазначених сервісів Компанії необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів Компанія не зберігає і не обробляє.

Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookie (через свій браузер).

Безпека неповнолітніх

Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Компанія дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв’язку з чим, зі свого боку, Компанія звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших сервісів Сайту.

Взаємодія Компанії з третіми особами стосовно персональних даних

Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.

Конфіденційність активності суб’єкта персональних даних на Сайті

Відомості про активність (трафік) на Сайті користувачів, які проходять через мережу, або електронну пошту користувача захищені відповідно до законодавства. Тобто, Компанія жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» користувача при використанні останнім нашого Сайту.

Захист персональних даних

Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Компанії.

Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії.

Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно

Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається.

Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

Зміна Політики

До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства.

У випадку внесення істотних змін до цієї Політики Компанією буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного термну Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.

Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.