W przypadku zezwolenia na budowę domu, czy innej budowli niezbędne jest stosowanie się do przepisów prawnych regulujących warunki budowy. Podobnie powinno być w przypadku budowy schronów. Na ten moment polskie prawo nie wprowadziło stosownych regulacji, w jaki sposób budować schron i czy pozwolenia są potrzebne. Nie powstała również ustawowa definicja schrony.

Wytyczne do budowy schronów

W ostatnim roku zainteresowanie budową schronów w Polsce znacznie wzrosło ze względu na to, co dzieje się na wschodniej granicy. Tak więc pojawiły się osoby, które na własną rękę zaczęły budować ukrycia.

Jednak schron, by nim faktycznie zostać, musi spełniać określone warunki. O tym, czym różni się schron od ukrycia pisaliśmy już na naszym blogu. Niestety jednak budowa schronów w naszym kraju nie została określona twardymi przepisami.

Do lat 90. obowiązywały zaledwie instrukcje budowlane IOCK oraz zarządzenia Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tam wówczas znajdowała się definicja schronu. Na ten moment jedynym dokumentem, który określa wymagania techniczne schronów są Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne jako załącznik do wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 2018 roku. Jednak nie jest to akt prawny, a zaledwie wytyczne do budowy schronów. Nie ma obowiązku ich przestrzegania.

Na czym opierać się podczas budowy schronu?

Tak naprawdę definicja schronu nie istnieje w przepisach ustawowych czy rozporządzeniach. Stąd na ten moment jego budowa powinna odbywać się zgodnie z przepisami ogólnymi. Tak więc stosować się należy do ustawy Prawa budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki. W rozporządzeniu możemy przeczytać o warunkach technicznych budynków, urządzeń, usytuowania na działce i zagospodarowaniu działek pod zabudowę. 

Jak zapowiada Wiceminister Rozwoju i Technologii, aktualnie analizowane są możliwości ewentualnego wprowadzenia zmian w ustawie, która umożliwi wdrożenie procedury budowy schronów.

Pozwolenie na budowę schronu

Pojawiły się już pierwsze głosy, czy na budowę schronu należy uzyskać pozwolenie, jak w przypadku innych budynków. Zgodnie z Prawem budowlanym nie jest wymagane pozwolenie na budowę budowli wolnostojących, parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2. Co więcej, budynek zgodnie z definicją jest obiektem budowlanym, trwale związanym  gruntem, ma fundamenty, dach, przegrody budowlane wydzielające z przestrzeni. Stąd schron wolnostojący jest budynkiem.

W przypadku schronu jako budynku gospodarczego wystarczy zgłosić roboty budowlane. Może być obsypany z trzech stron ziemią całkowicie, a z ostatniej mniej niż do połowy jego wysokości. Budynek ten może spełnić wszystkie wymogu budyku ochronnego, a mimo to nie będzie wymagał pozwolenia na budowę.